TC-02-403

۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 311
TC-02-403
این محصول در طرحی متقارن، با ترکیب محاسبه شده ای از الیاف مصنوعی پیوسته و طبیعی ناپیوسته، ضمن دارا بودن خصوصیات تلفیقی و تکمیلی نسبت به هر یک از دو جنس و همچنین خصوصیات ویژه مرتبط با بهم پیوستگی و تاب الیاف، جهت حصول به نتایج مطلوب تر، در جداسازی طیف متوسط و درشت سایز توصیه می گردد. مقاومت شیمیایی این محصول در محیط های قلیایی و نیز اسیدی ضعیف، بسیار خوب می باشد.

No comments have been posted so far